یکشنبه 27 خرداد 1403

تاریخچه

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان به عنوان یکی از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران درسال1370به ثبت رسیده واز بدو تاسیس فعالیت های خود را در راستای تحقق اهداف در زمینه های برنامه ریزی ،مطالعات منطقه ای،مکان یابی ،تهیه گزارشات توجیهی،تملک اراضی ،طراحی واجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی وایجاد  امکانات زیر بنایی مورد نیاز به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در استقرار صنایع درشهرستانهای مختلف استان درقالب ایجاد شهرکهاونواحی صنعتی متمرکز نموده است.  

تنظیمات قالب