یکشنبه 27 خرداد 1403

خدمات زیرساخت صنعتی

صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

1- مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی          

2- صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی      

3- صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی           

4- صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

5- صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی            

6- صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

 

مجوز شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

7- صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی       

8--تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی      

9-صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

10-ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی      

11- ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی           

12- صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

13- تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی      

14- صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی  

15-ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی        

16- ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

 

مجوز احداث واحدها، در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی                 

17- صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی                 

18- تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی                 

19- صدور گواهی ساخت و ساز  در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی                      

20- صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

 

مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی          

21- مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی                       

22- مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 

 

ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

23- صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی           

24- صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی     

25- صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی     

26- ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب