پنجشنبه 06 مهر 1402

گروه فراخوان ها

لیست اخبار صفحه :1
اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی

اطلاع رسانی کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی

همانطور که استحضار دارید در سالیان گذشته بهره وری انرژی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی و حمل و نقل با ناترازی رو به افزایش مواجه شده است که تداوم آن می تواند کشور را به نقطه برابری تولید و مصرف سوق داده و نهایتا به وارد کننده انرژی تبدیل نماید.

    تنظیمات قالب